<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%> ALTEK
wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
 
 

ALTEK AL�M�NYUM VE P�R�N� SAN.T�C.LTD.�T� 1993 y�l�nda Kartal-�stanbul'da 1 adet ekstrüzyon hatt� ile y�lda 1000 ton profil üretim kapasitesine sahip olarak kurulmu�tur. Bugün Dilovas� Organize Sanayi B ölgesinde 25.000m2'lik alanda 3 adet ekstrüzyon hatt� ile y�lda 6000 ton alüminyum profil üretim kapasitesine sahiptir.

3 adet ekstrüzyon hatt�m�zda mü�terilerimizin 0.55 gr/m � 10kg/m a��rl�k aral���nda DIN 1748 standart�nda yüksek hassasiyete sahip alüminyum profil talepleri kar��lanabilmektedir.

Modern kal�phane departman�m�z deneyimli kadrosuyla mü�terilerimizin yeni kal�p ihtiyaçlar�n� çok k�sa bir sürede kar��lamaktad�r. Yakla��k 2500 adet ekstrüzyon kal�b� kullan�mdad�r.

Alüminyum profilin kullan�m alanlar�na göre 6000 ve 7000 serisi,
f14 ve f22 kondisyonlar�nda, eloksal ve statik toz boya yüzey kaplamal� ürün elde edilebilmektedir.

2005 y�l�nda ISO 9001 kalite yönetim sistemimiz dünyan�n önde gelen, 31 ülkede akredite olmu� belgelendirme kurulu�u olan BVQI taraf�ndan belgelendirilmi�tir.

Altek Alüminyum hedeflerini gerçekle�tirme do�rultusunda tasarruflar�n� yat�r�ma dönü�türerek büyüme sürecini devam ettirmektedir. Ülkemizde ki�i ba��na alüminyum tüketiminin 3.5kg, geli�mi� ülkelerde ise 25-30 kg oldu�u bir zamanda Altek Alüminyum üretti�i ekstrüzyon ürünleri ile sektöre yaratt��� ekstra has�lay� bir milli mücadele olarak görmektedir.


Ürünlerimizin Kullan�ld��� ba�l�ca sektörler:

> Mobilya Sektörü (Aç�l�r kapan�r mobilya sistemleri profilleri)
> Elektrik Sektörü (Enerji ta��y�c�lar , busbar , klamens profilleri)
> Tekne �malat Sektörü (Hatch,lumboz,yumru ç�tas� profilleri)
> Is�tma-so�utma-havaland�rma sektörü (menfez profilleri)
> Dekorasyon-�ç ve D�� Mimari Profilleri
> O tomotiv Sektörü (Araç kap� pencere çerçeveleri-iç aksam profilleri-aksesuar profilleri,karavan profilleri)
> Vagon Sanayi Profilleri (Tüvesa� profil serilerinin tümü)
> �n�aat Sektörü (D�� cephe kaplama , do�rama yard�mc� profilleri , otomatik kap� sistemleri profilleri,sineklik ve stor profilleri)
> Ma�aza raf sistemleri profilleri
> Mühendislik uygulamalar�nda kullan�lan özel profiller.
> Muhtelif ölçülerde boru ,çubuk , lama , alt�kö�e , kö�ebent profilleri ve alüminyum tel imalat�